Adó- és értékbizonyítvány

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett az ingatlan forgalmi értékét tartalmazza.

A bizonyítvány kiállítása iránti kérelem illetékköteles, amelyet átutalással vagy készpénzátutalási-megbízással lehet teljesíteni. Az illetéktörvény alapján mentességet élvezők e szolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe.

Az adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok:

– Kérelem gyámhatósági ügyben (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait – helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap –),

– Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,

– Adás-vételi és ajándékozási szerződés hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),

– Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló készpénzátutalási-megbízás feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

 Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Űrlapok

Az Adó- és értékbizonyítvány ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

IFORM NYOMTATVÁNY MEGNEVEZÉSE

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

Adóügy

Általános adónyomtatványok

 

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.arnot.hu/intezze-onkormanyzati-ugyeit-elektronikusan/   linken érhető el.