Beszedett idegenforgalmi adó

Vészhelyzet megszűnéséig alkalmazandó:

A 498/2020. (XI. 13.) Korm. értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig az idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. A Htv. és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A törvények keretei között a közgyűlés dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, a bevezetett adó hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról.

A Htv. szabályaival összhangban Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2015(XI.18.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és az adómentesség feltételeinek nem felel meg.

Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 forint

A fizetendő adót:

  1. a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
  2. b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

Az adó beszedésére, bevallására, és az önkormányzati adóhatóság felé történő befizetésre, illetőleg a figyelembe vett adómentesség igazolására, az adóbeszedésre kötelezett (a szálláshely tulajdonosa, üzemeltetője, fenntartója, bérbeadója) köteles.

Az fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Határidők

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg.

Vonatkozó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2015(XI.18.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Űrlapok

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az adóbevallást joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják az adóbevallást.

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.

Az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az adatbejelentési kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon is – teljesítheti.

A Pénzügyminisztérium honlapján az alábbiakban érhetőek el a nyomtatványok:

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b

Idegenforgalmi adóügyekben az E-önkormányzat Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az alábbi nyomtatványok érhetőek el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

IFORM NYOMTATVÁNY MEGNEVEZÉSE

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2019.01.01-TŐL)

Adóügy

Idegenforgalmi adó

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2020.01.01-TŐL

Adóügy

Idegenforgalmi adó

ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL

Adóügy

Idegenforgalmi adó

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Adóügy

 

Általános adónyomtatványok

 

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.arnot.hu/intezze-onkormanyzati-ugyeit-elektronikusan/  linken érhető el.