Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. A Htv. és annak felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek biztosítják az adóztatás kereteit és feltételeit. A törvények keretei között a közgyűlés dönt a helyi adók fenntartásáról, új adónem bevezetéséről, a bevezetett adó hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról.

A Htv. szabályaival összhangban Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint adóköteles a Arnót Község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Az adó alanyát azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található.

Az adókötelezettségét a vállalkozás önadózás útján teljesíti, tehát a vonatkozó jogszabályok alapján az adót önállóan állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. A székhely és a telephely meghatározása során a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni. Amennyiben a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a Htv.-ben rögzítettek szerint meg kell osztania.

Az adó mértéke Arnóton végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7%-a.

Határidők

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig kell bevallását teljesítenie.

Soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett az adózó valamennyi adójáról a bevallással még le nem fedett időszakról, ha az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti, illetve ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenyégének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik.

A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA alany) az önkormányzati adóhatósághoz az adóalap egyszerűsített tételes módon történő megállapításának választását, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem kívánja egyszerűsített tételes módon megállapítani.

Az egyszerűsített tételes adózási mód szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt.

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az adózó a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Ha a kisadózó vállalkozás az egyszerűsített tételes adózási mód szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

  1. a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
  2. b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.

Egyéb információk

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Felettes szerv/jogorvoslat

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban – semmisségi okon kívül – nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 11734004-15348922-03470000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért – ha e törvény másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Vonatkozó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete https://www.arnot.hu/dokumentumok/kozerdeku/rendeletek/2012/21_2012.pdf

Űrlapok

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a nyomtatványokat joghatás kiváltására alkalmas módon az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg.

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesíthetik.

A nyomtatvány használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK). Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat.

Az adóbevallási kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon kizárólag egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon teljesítheti.

A Pénzügyminisztérium honlapján az alábbiakban érhetőek el a nyomtatványok:

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b

Helyi iparűzési adóügyekben az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban.

IFORM NYOMTATVÁNY MEGNEVEZÉSEÁgazat (OHP)Ügytípus (OHP)
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSAdóügyÁltalános adónyomtatványok
NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐLAdóügyÁltalános adónyomtatványok
IPARŰZÉSI ADÓ ELŐLEG MÓDOSÍTÁSI KÉRELEMAdóügyÁltalános adónyomtatványok

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.arnot.hu/intezze-onkormanyzati-ugyeit-elektronikusan/ linken érhető el.

Letölthető nyomtatványok:

Koronavírus világjárvány miatt érintett változások: