Talajterhelési díj

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése a környezethasználóknak a környezet és a természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvényt.

A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után 2004. július 1-től az önkormányzati adóhatósághoz talajterhelési díjat kell fizetni.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 18/2015. (08.24.) számú      önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet hatálya Arnót község területére, illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára /szennyvízcsatornára/ nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak, /továbbiakban: kibocsátó/

A képviselő-testület döntése alapján:

–  a talajterhelési díj megfizetése alól 94,5 %-os mentességet élvez az a kibocsátó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét.

– a 65-ik életévét betöltő kibocsátó magánszemély részére talajterhelési díj mentességet biztosit a betöltést követő év január 01-től.

A talajterhelési díj alapja:

1.) az adott időszakra a szolgáltató által leszámlázott víz mennyisége.

Amennyiben nincs lehetőség egyedi vízbeszerzés esetén mérési lehetőségre (mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.

A fogyasztott víz átalánymennyisége 30 l/fő/nap, azaz 10,95m3/fő/év. Az átalány megállapításának szempontja a 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerint történik.

2.) csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott (a szolgáltatótól kért igazolás szerinti mennyiség szerepeltethető) vízmennyiséggel.

3.) a talajterhelési díj alapja csökkenthető az adózó nevére kiállított, az adóévben kibocsátott folyékony hulladék elszállításáról szóló eredeti számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíz tárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A díj összegét a környezetterhelési díjról szóló törvény, a mentességeket és az eljárási szabályokat a 18/2015(VIII.24.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A díj megállapítása, bevallása, befizetése önadózás útján történik, amelynek teljesítési határideje az adóévet követő év március 31-e.

Az egységdíj mértéke: 1200 Ft/m3, területérzékenységi szorzó 3.

 

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény

Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015(VIII.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

Űrlapok

A Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

IFORM NYOMTATVÁNY MEGNEVEZÉSE

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

Adóügy

Talajterhelési díj

 

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.arnot.hu/intezze-onkormanyzati-ugyeit-elektronikusan/  linken érhető el.

 

Letölthető nyomtatványok: