Közérdekű adatok - Tevékenységre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.(SZMSZ)
Az Önkormányzat feladatait és hatáskört meghatározó jogszabályok

  • 1990. LVX. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről.
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról.
  • 217/1998. (XII.30.)Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről.
  • 249/2000. (XII.24.)Korm.rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.
  • Arnót község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2006.(02.15.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 15/2005.(10.28) rendelet módosításáról.
  • Arnót község Önkormányzatának többször módosított 7./2003. (07.01). sz. rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Arnót Községi Önkormányzat és intézményeinek Alapító Okirata, SZMSZ
Arnót Községi Önkormányzat SZMSZ Egységes Szerkezetben 2020
Polgármesteri Hivatal
Weöres Sándor Általános Iskola
Napközi Otthonos Óvoda

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése , hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása , alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

A Polgármesteri Hivatal egyes ügycsoportjaihoz tartozó ügyfajták

A Polgármesteri Hivatal egyes ügycsoportjaihoz tartozó ügyfajták
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, SZÁMVITELI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI ÜGYKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FŐBB HIVATALI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
– költségvetési rendelettervezet előkészítése
– beszámolók ( féléves , háromnegyedéves) elkészítése
– zárszámadás előkészítése
– pénzforgalmi információ szolgáltatás
– önkormányzati vagyon nyilvántartása,
– kettős könyvvitel vezetése, pénzfogalom nyilvántartása
– számlarend készítése
– analitikus nyilvántartás vezetése
– statisztikák vezetése, erről adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
– normatív állami hozzájárulások elszámolása, MÁK felé jelentések megküldése
– eszközök és források leltározása,
– mérlegkészítés
– számlarend összeállítása, felelős a naprakész könyvvezetésért
– Községüzemeltetési ügykörök:
A műszaki ügykörök általános feladatai: a községüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, valamint az önkormányzat beruházásainak, felújításainak előkészítése, szervezése, lebonyolítása (lebonyolíttatása) és megvalósulásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése. A község fejlesztési, községrendezési kérdésekben együttműködés a főépítésszel és a hatósággal. A
kommunális ellátás megszervezése
KÖZIGAZGATÁSI ÜGYKÖRÖK KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
általános igazgatás:
– Képviselő-testület munkájához előterjesztések, az ülésekről jegyzőkönyvek készítése, határozatok, – rendeletek nyilvántartása
– döntés előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben,
– iratkezelés
– hatósági ügyek
– anyakönyvi igazgatás ( születés, házasságkötés, haláleset)
– hagyatéki ügyek
– személyi adat és lakcímnyilvántartás
– polgári védelemmel kapcsolatos feladatok
– társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása
egészségügyi ellátás ( háziorvosi rendszer működtetése, tüdőszűrés,
– állategészségüggyel , állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ( állatbetegségekkel kapcsolatos hatósági ügyek, eb oltás, eb nyilvántartáss, méhekkel kapcsolatos nyilvántartás,
– növényvédelem ( kártevők elleni védekezés elrendelése, tarlóégetés, permetezésről értesítés küldése a méhesek felé,
adóügy:
– a helyi adók, az önkormányzati költségvetés javára más törvényben megállapított adó, adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok,
– illetékhatósági feladatok
– gépjárműadóval kapcsolatos ügyek
– adóellenőrzéssel kapcsolatos ügyek,
– adótartozások végrehajtása,
– adó- és értékbizonyítvány kiadása,
– folyó évi, illetve zárási összesítő készítése,
– fizetési kötelezettségről nyilvántartás készítése,
– adatszolgáltatás a MÁK felé
közszolgáltatás:
– választással ( országgyűlési képviselő, polgármester, helyi kisebbségi önkormányzat, népszavazással népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek intézése
– népszámlálással kapcsolatos feladatok
– kommunális igazgatással kapcsolatos ügyintézés
SZOCIÁLIS , GYÁMÜGYI ÜGYKÖRHÖZ TARTOZÓ ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK LISTÁJA
– Szociális segélyek
– Temetési segély
– Lakásfenntartási támogatás
– Gyermekvédelmi kedvezmény
– Óvodáztatási támogatás
– Ápolási díj
– Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyintézés
– Hadigondozottak ellátása
– Gyámügyi feladatok
OKTATÁSI KULTURÁLIS ÉS SPORT ÜGYEK FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE
– tankötelezettséggel összefüggő ügyek,
– a gyermek szakértői vizsgálatának elrendelése
– óvoda , általános iskola alapítása, nyilvántartásba vétele
– tanügyi igazgatással kapcsolatos ügyek

TITKÁRSÁG FŐBB FELADAT ÉS HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
– a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatok
– polgármesteri, jegyzői ügyviteli feladatok,
– hivatali, számítástechnikai, informatikai és távközlési rendszer működtetése
– Ügyiratkezelés, irattározás
– Belügyi igazgatás,
– személyi anyag kezelése,
– panaszbejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés,
– ügyvitel, adminisztráció és egyéb nyilvántartás
– statisztikai feladatok